Tiếng Việt

Do you want to know more about International School Eerde or do you want to visit our school for an introduction meeting?

Please contact us by phone, e-mail or use the contact form. We are also available during the school breaks.

Dịa chỉ:
International School Eerde
Kasteellaan 1
7731 PJ Ommen

Tel.: +31 (0)529 451452
Fax: +31 (0)529 456377
E-mail: info@eerde.nl

Amsterdam Schiphol sân bay:
Khoảng cách: 171 Km.
Thời gian đi lại bằng xe hơi: 01:40
Nhấn vào đây để thẻ tuyến

Düsseldorf sân bay:
Khoảng cách: 183 Km.
Thời gian đi lại bằng xe hơi: 02:00
Nhấn vào đây để thẻ tuyến

Liên hệ với chúng tôi!

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp